Bakgrundsinformation om projektet: Biblioteken i Egentliga Finlands landskap varierar i storlek och har olika resurser. Därför är det viktigt att begrunda vilka kunskaper som alla bibliotek i framtiden kommer att behöva, och vilka specialkunskaper som kan produceras tillsammans. Det traditionellt viktiga arbetet med material- och innehållskännedom är en viktig del av biblioteksyrket också i framtiden, men utöver det behövs nytt slags kunskap. Det nya slagets kunskap ställer också krav på kunskapsledningen. I framtiden kommer kunskapsledning att vara en hörnsten för personalens arbetsvälbefinnande. Som en del av kunskapsledningsprocessen ordnas en kunskapskartläggning för landskapets bibliotekspersonal. Projektet heter Styrkorna synliga – kunskapskartläggning i Egentliga Finlands bibliotek.

Projektets målsättningar: Projektets viktiga målsättning är att hitta och synliggöra det regionala kunnandets styrkor. Ett andra mål är att kartlägga utvecklingsområden för att kunna erbjuda relevant fortbildning. I kunskapskartläggningen mäts det nuvarande kunnandets nivå. När de kunskapsområden som kartläggs valts ut har fokus legat på att kartlägga bibliotekskunnande som kommer att behövas i framtiden.

Kunskapskartläggningen genomförs som ett elektroniskt frågeformulär, som all fastanställd och behörig bibliotekspersonal svarar på. Kunskapskartläggningens resultat utnyttjas i utvecklingsarbetet som en del av kunskapsledningen. I kunskapskartläggningen bedömer arbetstagaren sitt eget kunnande med hjälp av kunskapsområden och -nivåer. För att projektets bakgrundsinformation och besvarade frågor om projektet ska vara lätta att tillgå kommer kunskapskartläggningen att få en egen sida i landskapsbibliotekets extranet.

Kunskapskartläggningens resultat utnyttjas i utvecklingsarbetet. Förmännen kan se sina egna anställdas information, men det är endast projektplanerare Anne Heino och projektets ägare Ulla-Maija Maunu som kan se och hantera allas information. När resultaten sammanställs betraktas inte svaren på den enskilda arbetstagarens nivå och det går inte att känna igen enskilda arbetstagare i resultaten. När kunskapskartläggningens resultat rapporteras är det de regionala styrkorna och utvecklingsområdena som ligger i fokus, inte den enskilda arbetstagarens kunnande.

Frågeformuläret på pdf: Styrkorna synliga – kunskapskartläggning i Egentliga Finlands bibliotek

Kunskapsområden