Medialukutaidon kehittäminen

Tiedonhaku vankilassa

Konkreettista harjoittelua työpajoissa

Onnistumisen kokemukset

Tavoitteet

Tiedonhakuun ja etenkin tietoteknisen osaamisen edistämiseen on annettu monenlaisia periaatepäätöksiä niin Rikosseuraamuslaitoksella kuin sen ulkopuolellakin. Digitaaliseen asiointiin, digipalveluiden toteutukseen ja saatavuuteen panostetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla. Sekä kirjastot että Rikosseuraamuslaitos pyrkivät kehittämään asiakkaidensa valmiuksia digipalveluiden käyttöön.

”Kirjastolakikin toteaa kirjastojen tehtävän tietojen, taitojen, kulttuurin, kansalaisvalmiuksien ja elinikäisen oppimisen edistäjänä. Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys.”  (Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 2015)

Vankilakirjastoyhteistyöllä on erityinen roolinsa vankien digitaitojen kehittämisessä. Etenkin tiedonhaun harjoittelu on merkittävässä asemassa rikoksentekijöiden myöhemmän elämän ja yhteiskunnassa selviämisen kannalta, mutta myös jo vankilajakson aikana. Tiedonhakukoulutus sisältää laitteistojen, ohjelmistojen, hakukoneiden ja eri tietolähteiden käytön perustaitojen opettelemista, minkä lisäksi lähdekritiikin ymmärryksen lisääminen on tärkeää. Tiedonhakukoulutuksessa vankeja tulee myös rohkaista erilaisten elektronisten palveluiden itsenäiseen ja aktiiviseen käyttöön.

Tiedonhaku vankilassa

Tiedonhaun opetus on Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana sisältänyt kirjastopalveluiden ja verkkokirjaston käyttöön liittyvien aiheiden lisäksi myös opastusta tiedonhausta yleisellä tasolla sekä erilaisten verkkopalveluiden (mm. e-kirjat, Celia, Kela, Vero, TE, karttapalvelut) käytön opettelua. Osallistuvaa tiedonhaun opetusta on järjestetty jo syksystä 2012 asti.

Tiedonhakua voi toteuttaa vankilassa joko koko ajan jatkuvana tai suljettuna ryhmänä. Jatkuvalla toiminnalla voidaan lisätä erityisesti lyhytaikaisten vankien osallistumismahdollisuutta, koska heidän ei tarvitse odottaa seuraavaa aloitusta, vaan mukaan pääsee heti. Suljettu ryhmä on kuitenkin osoittautunut vankilakirjastotyön edetessä ja kokemusten karttuessa tehokkaammaksi toimintamuodoksi. Tähän vaikuttaa ryhmän dynamiikka. Vankien kanssa työskenneltäessä asiat perustuvat pitkälti luottamukseen ja sen tuomaan saavutettavaan yhteiseen työnäkyyn, joten suljettu, tiivis tiedonhakuryhmä toimii usein parhaiten.

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen aikana tiedonhaun opetukseen osallistuneet vangit ovat päässeet pääasiassa heti kiinni toimintaan. Tiedonhakuopetusta on ollut vähintään kaksi tuntia viikossa, mikä on ollut hyvä, koska esimerkiksi työhön sijoittumista on avolaitoksessa joutunut muuten odottamaan pitkäänkin. Samalla nämä vangit ovat olleet entistä paremmin henkilökunnan ulottuvilla ja monen muunkin asian hoitaminen on alkanut sujua sen sijaan, että rikoksentekijä olisi jäänyt passiivisesti odottamaan töihin tai muihin aktiviteetteihin pääsyä. Kirjastohanke on pystynyt siis toimimaan myös matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti.

Tiedonhakuopetus on jaettu kuuteen työpajaan: verkkokirjastoihin, Kirjasampoon, muihin tietokantoihin, e-kirjoihin avotalossa ja suljetussa vankilassa sekä perinteisiin kirjoihin vankilakirjastossa. Käytännön toteutuksessa on kuitenkin ollut haasteita. Ensinnäkin suljetussa yksikössä internetin käyttöä on rajattu. Rikosseuraamuslaitos etsii tähän ratkaisua. Toiseksi kokoontumiskertoja saisi olla enemmän. Aika ei aina riitä, koska yhdellä opetuskerralla on edettävä yksi asia tai aihe kerrallaan. Kolmanneksi materiaaleja tehtäessä on otettava osallistujien erilainen lähtötilanne huomioon eri näkökulmista. Tehtäviä on rakennettava hyvin eritasoisiksi ja -tyyppisiksi ryhmäläisten taitojen mukaan ja tarvittaessa on varauduttava pitämään tukiopetusta. Ennakkovalmistelut ovat siis tiedonhakukoulutuksessa erittäin tärkeitä. Valmisteluilla tarkoitetaan etenkin tarvittavan materiaalin päivittämistä ja aiheiden merkityksellisyyden huomioimista: vaikka rikoksentekijöiden tiedonhakutaidot vaihtelevat suuresti ja osaamisessa on puutteita, vanhat ja käyttökelvottomat esimerkit huomataan kyllä helposti.

Esimerkkejä tiedonhakutoiminnasta

Verkkokirjastot
Ensimmäinen työpaja alkaa tutustumisella verkkokirjastoon. Ohjaaja voi näyttää eri toimintoja ja palveluita paikallisesta verkkokirjastosta, joka on hänelle itselleen tuttu. Kun vangit oppivat käyttämään yhtä verkkokirjastoa, on muidenkin kaupunkien verkkokirjastojen käyttö helppo oppia.

Kirjasampo
Kirjasampo (http://www.kirjasampo.fi) on kirjallisuuden verkkopalvelu, josta löytyvät tiedot eri kirjoista ja niiden saatavuustiedoista eri verkkokirjastoista. Se on tavallaan kirjastojen oma kaunokirjallisuuden hakukone; ”Kirjastojen kirjasampo.fi auttaa löytämään kiinnostavat kirjailijat, kirjat ja lukukokemukset.” Myös tätä opetuskertaa varten täytyy etukäteen suunnitella omat tehtävät.

Tutustuminen muihin tietokantoihin
Muihin tietokantoihin tutustumisella tarkoitetaan esimerkiksi sähköisen asioinnin harjoittelua. Lisäksi voidaan tutustua tiedonhakuun taitona. Hakukoneena käytetään yleensä Googlea, jonka avulla opetellaan tekemään erilaisia hakukäskyjä ja miettimään etenkin hakusanoja tarkasti. Tietokantakoulutuksessa voidaan esitellä esimerkiksi Finna.fi, eli Suomen arkistojen ja museoiden hakuportaali, sekä Leijuva liitutaulu, josta puolestaan löytää esimerkiksi tekijänoikeusvapaata sisältöä.

E-kirja ja ”perinteinen” kirja
Opetuskerta alkaa tutustumisella e-kirjojen lainaamiseen. Avolaitoksissa vangeilla on käytettävissään verkkoyhteydessä olevat tabletit, joiden avulla e-kirjoihin perehdyttäminen on helppoa. Alkuopastuksen jälkeen osallistujat harjoittelevat itse lataamaan e-kirjoja kuvitteellisilla asiakkuuksilla. Ohjaajan tulee olla valmis opettamaan osaa vangeista kädestä pitäen, osalle asia sen sijaan on helpompaa. E-kirjojen lukeminen on lisännyt lukuintoa ja perinteisten kirjojen lainaamista ja lukemista, minkä takia ne ovat olennaisessa osassa tiedonhakutoiminnassa. Suljetuissa yksiköissä e-kirjat on ladattu etukäteen tableteille, sillä verkkoyhteys ei ole mahdollinen tällä hetkellä. Vaikkei verkkoyhteyttä ole, on osiosta pidetty paljon, koska samalla vangit ovat saaneet tutustua tabletin käyttöön. E-kirja on ollut vankilakirjastohankkeen aikana lähes kaikille vangeille ennalta tuntematon tuttavuus.

Vankilakirjastoon tutustuminen
Opetuskerralla tutustutaan kirjaston yleisiin käytäntöihin, aineiston etsimiseen ja lainaamiseen sekä hyllyluokitukseen. Vankilakirjaston hyllyluokat ovat samat kuin kaupunginkirjastoissakin, joten niiden opettelu helpottaa kirjastoissa asioimista myös vankilajakson jälkeen.