Perinteinen lukupiiri

Erilaisia toteutustapoja

Lukutaidon kehittäminen

Yhdessäoloa, lukemista, pelejä, kilpailuja

Lukupiirin hyötyjä

Perinteinen lukupiiri

Lukupiirit ovat vankilakirjastotoiminnan yksi tärkeimmistä muodoista. Niiden tarkoituksena on kehittää vankien lukutaitoa, innostaa heitä lukemaan ja rohkaista ilmaisemaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan eri tavoin. Lukupiirit perustuvat sosiaaliselle yhdessäololle, keskustelulle ja käsiteltävästä aiheesta heränneiden ajatusten vaihtamiselle. Luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin luominen on kaiken perusta.

Vankilan lukupiirissä osallistujien lukutaito ja motivaatio lukemiseen voivat vaihdella paljon. Onkin tärkeää huomioida henkilökemiat ryhmiä kootessa: ryhmäläisten on sovittava riittävästi yhteen, jotta lukupiiritoiminta on mielekästä. Henkilökemioiden lisäksi ryhmään valikoitumista säätelevät eniten suljetuissa vankiloissa osastoinnin aiheuttamat rajoitteet.

Lukupiiritoiminnassa yhteistyö vankilahenkilökunnan kanssa on ensisijaisen tärkeää. Poikkeavista tai haastavista tilanteista on tiedotettava henkilökuntaa välittömästi. Vankilan lukupiirissä on yleensä läsnä joku vankilan työntekijä, jonka koulutustaustalla tai virkanimikkeellä ei ole lukupiiritoiminnan kannalta merkitystä. Eri vankiloiden käytännöt kuitenkin vaihtelevat, ja joissakin suljetuissa laitoksissa voidaan haluta käyttää erityisesti valvontahenkilökuntaa.

Lukupiirin onnistumisen kannalta on tarpeellista, että myös työntekijät osallistuvat aktiivisesti ja sitoutuvat lukupiirin tavoitteisiin. Vangeille voi olla kiusallista, jos mukana on joku vain tarkkailemassa heitä, joten on tärkeää, että työntekijätkään eivät ole vapaamatkustajia vaan aktiivisia osallistujia, luetuista kirjoista keskustelijoita ja ajatusten vaihtajia siinä missä vangitkin.

Lukupiirin toteutustapoja

Lukupiirin voi toteuttaa kirjan, elokuvan, runon tai vaikkapa jonkin lehtiartikkelin pohjalta. Sitä voi myös menetelmänä vapaasti muunnella: kirjojen lukemisen tilalla siellä voidaan esimerkiksi pelata lautapelejä tai järjestää levyraateja.

Lukupiiriin valmistautuminen alkaa tutustumalla tuleviin ryhmäläisiin. Ohjaajan on tärkeää selvittää, mitä ryhmäläiset haluavat lukea ja millaisia ehdotuksia heillä olisi lukupiirin aiheiksi. Lopulliset kirja- ja aihevalinnat tekee kuitenkin lukupiirin ohjaaja.

Perinteisessä lukupiirissä luetaan ääneen. Ennen kokoontumista kirjoja pyritään lukemaan itsenäisesti kuukausi etukäteen. Kun osallistujat ovat lukeneet valitut kirjoitukset, niitä käsitellään lukupiirissä yhteisesti.

Lukupiirissä käsiteltävät tekstit ovat usein lyhyehköjä novelleja, kirjoituksia tai runoja, mutta myös mielenkiintoisten lehtiartikkelien tarkastelu on mahdollista. Artikkelit liittyvät pääasiassa kirjallisuuteen ja kirjailijoihin, mutta myös valikoituja uutisia voidaan käydä yhdessä läpi. Vankilahenkilökunnalta saa apua siihen, että käsiteltävät tekstit eivät ole liian arkoja tai vaativia käsiteltäväksi tietyssä ryhmässä.

Lukupiirissä voi katsoa myös elokuvia. Monilla kirjastoilla on jonkinlainen sopimus elokuvien oikeuksista, jonka puitteissa elokuvia voidaan näyttää myös vankiloiden lukupiireissä. Lisätietoja elokuvien esitysoikeuksista löytyy Kirjastot.fi-verkkopalvelusta.

Pelit, levyraati ja kilpailut

Lukupiirimahdollistaa lukemisen lisäksi myös yhdessä pelaamisen, levyraatien järjestämisen tai esimerkiksi tietokilpailut. Kokemukset tällaisesta ohjelmasta ovat olleet positiivisia, ja etenkin levyraati ja tietokilpailu ovat osoittautuneet Kirjastosta juuret elämään-hankkeen aikana suosituiksi. Myös erilaisista peleistä on pidetty, ja niitä on hankittu ryhmille testikäyttöön. Etenkin Alias ja Skip-bo ovat saaneet positiivista palautetta, ja ne ovat toimineet vankiloiden lukupiireissä tarkoituksenmukaisesti.

Ennakkotutustuminen lukupiirin kulkuun ja pelattavien pelien sääntöihin on tärkeää. Monet vangit ovat tottuneet pelaamaan erilaisista panoksista, jotka voivat olla monelle itsestäänselvyys pelitilanteissa. Ne eivät kuitenkaan kuulu lukupiirin henkeen, mikä täytyy tehdä selväksi jo ennen pelitilanteen alkamista. Mahdolliset parit ja ryhmät on syytä arpoa, ettei pelaamisen aloittaminen viivästy joukkuejakojen takia. Tällaisilla pienillä etukäteisvalmisteluilla ja lukupiiriin varautumisella voi vaikuttaa sen kulkuun ja välttää tilanteita, jotka pahimmillaan sotkevat koko pelihetken.

Pelaaminen on hyvää viihdettä, mutta siitä on myös monenlaista hyötyä, kuten kognitiivisten, sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen.  Pelaaminen vaikuttaa myös ihmisen hyvinvointiin, sillä se helpottaa stressiä, antaa onnistumisen kokemuksia ja mielihyvän tunteita ja siten auttaa jaksamaan arjessa.  Lisäksi mukavan tekemisen varjolla voi käsitellä aiheita, joiden läpikäynti muilla keinoin saattaisi olla henkilölle vaikeaa.